Pronájem prostor sloužících podnikání ke gastroprovozu v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, č. p. 534 v k. ú. Město Brno


 
 
Druh: pronájem prostor sloužících podnikání Lokalita: Brno – střed
Adresa: Komenského nám. 8, č.p 534 Doba: na dobu určitou 10 let
Počet místností: 32 Podlaží: 1.NP, suterén
Výměra: 2 Vytápění: dálkové
Přístup: samostatný vchod    

Popis:

Jedná se o prostory sloužící podnikání o celkové výměře 454,45 m2 v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, číslo popisné 534, který je součástí pozemku parcelní číslo 589, v k. ú. Město Brno, obec Brno (prostory). Pozemek s objektem je ve vlastnictví statutárního města Brna a je předán k hospodaření Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Komenského nám. 8, Brno, PSČ 602 00, IČ 00094897 (správce objektu).  Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se na území městské památkové rezervace Brno.

Pro veřejnost jsou prostory přístupné hlavním vchodem z ulice Husovy. Další – pouze služební – vchody jsou vchody do části budovy užívané správcem objektu (do suterénu
i do 1.NP) a dále do foyer při přípravě rautů. V objektu je možné použít 2 výtahy. Prostory se pronajímají jako celek. 

 


Zvláštní podmínky nájmu:

Prostory nejsou stavebně způsobilé k účelu užití. Nejsou dokončeny:

-          stavební práce (převážně úprava povrchů),

-          vzduchotechnika a chlazení,

-          technologie chlazení,

-          zdravotechnická instalace, plynoinstalace a elektroinstalace.

Z výše uvedeného důvodu je zájemce povinen se seznámit před podáním nabídky se skutečným technickým stavem předmětných prostor formou místního šetření.

 

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou etapách.

první etapě zájemci budou podávat nabídky s níže uvedeným obsahem:

-         úplná identifikace uchazeče (jméno, příjmení, IČ je -li přiděleno, místo, nebo sídlo podnikání), a aktuální kontaktní údaje,

-         konkrétní podnikatelský záměr na pronájem prostor a potřebné náklady na uvedení předmětných prostor do provozu v přímé souvislosti s realizací podnikatelského záměru,

-         doba uvedení předmětných prostor do provozu.

 

Zájemce současně navrhne způsob vypořádání vložených finančních prostředků mezi ním a pronajímatelem. Předložené náklady (vložení finančních prostředků) budou předmětem jednání.

 

 

Upozornění: v nabídce nebude uváděna výše nájemného, která bude posuzována v druhé etapě viz níže. 

 

Místo a doba pro podání nabídky:

Poštou se nabídka podává na adresu: Odbor kultury MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. Osobně se nabídka podává na sekretariát Odboru kultury MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. poschodí, dveře č. 302, a to v pracovních dnech v úředních hodinách MMB.

Nabídka bude podána v uzavřené obálce, bude na ni uvedeno: Pronájem prostor v Besedním domě – 1. ETAPA a na obalu bude uveden kontaktní údaj na zájemce (jméno, příjmení, či název společnosti, adresa a tel. kontakt).

 

Další informace:

Bližší informace lze získat a nabídky na pronájem předmětných prostor lze podat na kontaktní adrese: Odbor kultury Magistrátu města Brna, Mgr. Bc. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172 184, e-mail: roman(tecka)furle(zavinac)filharmonie-brno(tecka)cz.

 

V následující druhé etapě – na základě doručení vážných nabídek (tj. vč. výše uvedených údajů) – se vlastníkem objektu předpokládá zveřejnění záměru a podmínek nabídkového řízení, kdy nabídky uchazečů musí obsahovat zejména:

-          úplnou identifikaci uchazeče a kvalifikační předpoklady v souvislosti s realizací podnikatelského záměru,

-         konkrétní podnikatelský záměr na pronájem prostor a potřebné náklady na uvedení předmětných prostor do provozu v přímé souvislosti s realizací podnikatelského záměru. Předložené náklady (vložení finančních prostředků) budou předmětem jednání,

-         doba uvedení předmětných prostor do provozu,

-          nabídku ročního nájemného v Kč, kterou se zájemce za pronájem prostor sloužících podnikání zavazuje hradit.

 

Dále bude pronajímatel požadovat mj. složení jistoty (kauce) na nájemné a na služby s nájmem spojené a dále je oprávněn požadovat kauci v přímé souvislosti s úpravou prostor dle záměru uchazeče. Nabídky budou hodnoceny dle podmínek nabídkového řízení
a s vítězným uchazečem se předpokládá uzavřít nájemní smlouvu v souladu s podmínkami nabídkového řízení. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, příp. nabídkové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

(Pozn.: Výběrové řízení je otevřeno všem vážným uchazečům tedy i těm, kteří nepodali jako zájemci nabídku v první etapě).


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes